ایمان امینی                      مقام اول                      (غیر فعال) professormotahari.blogfa.com

مصطفی حسرتی               مقام دوم                                shahide-motahar.mihanblog.com

سعید سلطان آبادی            مقام سوم                             (غیر فعال) motahari.anahitablog.ir

شهره گل افروزی               مقام چهارم                                       ostadeshahid.blogfa.com

سید امین اتابک                 مقام پنجم                                   kalamemotahar.persianblog.ir

سمیه ناظمی هرنوی           مقام ششم                             moallememotahar.persianblog.ir

افسانه سلاجقه                مقام هفتم                                             ayatemotahar.blog.ir

جاویدان اسماعیل پور        شایسته تقدیر                               maktabemotahari.blogfa.com

زهرا حمادی                   شایسته تقدیر                                    avayemotahar.blogfa.com

زینب قلی نژاد                 شایسته تقدیر                               behtaarinmoallem.blogfa.com